اخذ اقامت جمهوری آذربایجان از طریق اخذ اجازه کار در باکو توسط کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

Guvanlı Yol Bakı rəsmi nümayəndəsi tərəfindən Bakıda iş icazəsi alaraq Azərbaycan Respublikasında yaşamaq icazəsi almaq

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu