مطلب1

ر خصوص اين قانون نكات زیر قابل توجه است: ۱- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره ۲۰۱۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳(ويژه‌نامه ۶۷۶) منتشر شده است. ۲- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ (منتشره در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۹۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و…

مطلب2

ر خصوص اين قانون نكات زیر قابل توجه است: ۱- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره ۲۰۱۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳(ويژه‌نامه ۶۷۶) منتشر شده است. ۲- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ (منتشره در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۹۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و…

مطلب3

ر خصوص اين قانون نكات زیر قابل توجه است: ۱- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره ۲۰۱۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳(ويژه‌نامه ۶۷۶) منتشر شده است. ۲- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ (منتشره در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۹۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و…

مطلب4

ر خصوص اين قانون نكات زیر قابل توجه است: ۱- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره ۲۰۱۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳(ويژه‌نامه ۶۷۶) منتشر شده است. ۲- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ (منتشره در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۹۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و…

مطلب5

ر خصوص اين قانون نكات زیر قابل توجه است: ۱- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره ۲۰۱۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳(ويژه‌نامه ۶۷۶) منتشر شده است. ۲- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ (منتشره در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۹۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و…